Energie-infrastructuur

Welke uitdagingen kom je tegen bij de uitrol van de nieuwe energie-infrastructuur? En hoe voorkom je vertraging van de uitrol? Die vragen stonden in deze sessie centraal. Daarbij ging het onder meer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK).

Inzicht in de energie-infrastructuur van de toekomst

In de workshop Infrastructuur bespreken Duco Drenth en Joost Ruiter, beiden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), samen met de deelnemers de afzonderlijke rollen die het rijk, netwerkbeheerders en bedrijven nemen in het realiseren van het MIEK (het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat). Daarbij wordt ingegaan op het doel van het MIEK, het tijdig starten en realiseren van toekomstige energie-infrastructuur projecten en het daar waar mogelijk realiseren van versnelling.

Marijn Bosman van EZK vertelt hoe het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) inzicht wil geven in de energie-infrastructuur van de toekomst. Dan kunnen overheden, industrieclusters en netbeheerders in een vroeg stadium al afspraken maken over de inrichting van de ruimte. Bijvoorbeeld met hoogspanningskabels, buisleidingen, elektrolysers en opslag. “Aan de hand van verschillende scenario’s bepalen we de benodigde ruimte en onderzoeken we maatschappelijk wenselijke locaties, in afstemming met bijvoorbeeld andere departementen en waterschappen.”

Van sectorplannen tot investeringsbeslissingen

Vervolgens komt Hilbert Klok van TenneT, de onafhankelijke beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, aan het woord.  Hij vertelt hoe TenneT vanuit de verschillende sectorplannen tot een investeringsagenda komt en wat daarbij de uitdagingen zijn die daarbij komen kijken. “Uitgangspunt is een verdubbeling van de elektriciteitsbehoefte voor 2045. Daarvoor is een overkoepelend investeringsplan opgesteld waaronder zevenhonderd investeringsplannen vallen die tot en met 2035 lopen. Uitdagingen daarbij zijn de lange doorlooptijden en het grote aantal onzekerheden in de plannen en behoeften van de industrie.”

Om de huidige netcongestie het hoofd te bieden wordt primair ingezet op uitbreiding van het net, maar er wordt ook gezocht naar een betere benutting.

Praktijkvoorbeeld uit Zeeland

Rens Hamelink van Smart Delta Resources vertelt ten slotte over ontwikkelingen in de Schelde-Delta regio. “Elektrificatie van de industrie is ook belangrijk om onder meer elektrolyse en Carbon Capture and Storage (CCS) mogelijk te maken. Ook draagt het bij aan de grondstoffentransitie, het vestigingsklimaat en exportmogelijkheden van de regio.”

De Cluster Energie Strategie (CES) van Zeeland laat een elektriciteitsbehoefte van acht gigawatt (GW) zien, een verveelvoudiging van de huidige behoefte. De strategie richt zich dan ook op het verminderen van uitstoot op meerdere thema’s. “Binnen de diverse lopende MIEK-Projecten is de 380kV-verbinding met Zeeuws-Vlaanderen (bij voorkeur onder de Schelde) een van de belangrijkste. De realisatie daarvan wordt voor 2040 voorzien.”

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen