Delta Rhine Corridor met 4 jaar uitgesteld

09-07-2024

De leidingenstraat tussen Rotterdam, Antwerpen, Geleen, Gelsenkirchen, Keulen en Ludwigshafen zal pas medio 2032 gereed zijn. Dat schreef voormalig minister Rob Jetten aan de Tweede Kamer. Met name de ruimtelijke planning zorgt voor uitstel.

De Delta Rhine Corridor is een tunnel met buisleidingen en kabels in een strook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en ook naar Duitsland. Als het multi-utilitytrace klaar is kunnen de leidingen en kabels waterstof, CO2, ammoniak en gelijkstroom vervoeren. Het traject is belangrijk voor de industriële clusters Rotterdam-Moerdijk en Chemelot om de CO2-besparingsdoelen te halen. Veel chemische bedrijven in de clusters gebruiken nu nog grijze waterstof. De bedrijven maken de waterstof door aardgas te scheiden in waterstof en kooldioxide (CO2). Die CO2 gaat tot nog toe de lucht in. Duurzaam geproduceerde waterstof kan deze fossiele variant vervangen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft voormalig minister Rob Jetten dat het nieuwe kabinet de procedure voor de ruimtelijke inpassing voor het project voortzet. De grote uitdaging om te komen tot een robuuste gezamenlijke procedure en onderzoeksagenda, blijkt zowel door het Rijk als door de initiatiefnemers te zijn onderschat. Hierdoor kan het project de volgende fase nog niet ingaan. De oorspronkelijke opleverdatum van 2028 verschuift daardoor naar 2032.

Verschillende planningen

Ook stapt de projectorganisatie af van de wens om alle infrastructuur in 1 keer aan te leggen. De leidingen en kabels vereisen verschillende aanlegtechnieken. Bovendien zijn de leidingen voor waterstof en CO2 sneller nodig dan die voor ammoniak. Verder onderzoekt de sector samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de veiligheid van ammoniakleidingen. Hetzelfde geldt voor de gelijkstroomkabels in de buurt van pijpleidingen met waterstof en ammoniak.

Knelpunten in tracé

Het tracé voor de tunnel is inmiddels bekend. Maar het ruimtelijke onderzoek dat daarna volgde, legde een aantal knelpunten bloot. Zo is de ruimte op sommige delen van het traject zo krap dat niet alle buizen en kabels passen. In de procedure zal daarom in een integrale plan-milieu-effectrapportage (MER) worden gekeken hoe het beste optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beperkte ruimte.

Alternatieve route

Deze nieuwe inzichten zorgen ervoor dat het project nog niet de volgende fase in kan. Dat betekent dat de bedrijven op het Chemelot-terrein 4 jaar langer moeten wachten op waterstof. Ook bedrijven langs het tracé die eventueel wilden aansluiten, moeten langer geduld hebben.

Gezien het belang van snelle realisatie van de waterstofketen, vroeg Jetten aan Gasunie om tegelijkertijd met het DRC-tracé een alternatief tracé te verkennen. Gasunie voorziet dat de waterstofleiding vanaf de Botlek tot Boxtel onderdeel blijft van de DRC. Vanaf Boxtel zal Gasunie door hergebruik van bestaande gasleidingen waterstof transporteren naar de Duitse grens en Chemelot. Deze leidingen zijn geen onderdeel van de DRC; hier zullen aparte projectprocedures voor worden opgestart.

Als gevolg hiervan zal tussen Boxtel en Noord-Limburg voor waterstof een ander tracé gevolgd worden dan de oorspronkelijke route van de DRC. Dit was al onderdeel van het plan voor het uitrollen van het landelijk waterstofnetwerk. En dit maakt het mogelijk dat vanaf Boxtel tot Chemelot bestaande aardgasleidingen kunnen worden hergebruikt. Dit leidt niet tot verdere vertragingen. Wel betekent dit een verandering ten opzichte van de oorspronkelijk beoogde waterstofverbinding langs het gehele DRC-tracé in het eerder gepubliceerde projectvoornemen.

Lees de Kamerbrief

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen