Kabinet neemt regie bij vijf nieuwe energie-infrastructuurprojecten

05-12-2022

Het kabinet neemt de regie bij vijf nieuwe energieprojecten van nationaal belang. De nieuwe projecten richten zich vooral op de aanlanding van elektriciteit van windparken op zee en het verder uitbouwen van de infrastructuur voor waterstof.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk

Dit brengt het totaal aantal projecten binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) op 14 projecten.

In het MIEK zijn projecten opgenomen die belangrijk zijn voor de toekomstige energie-infrastructuur. De vijf nieuwe projecten in het MIEK betreffen de aanlandingen van Wind op Zee-projecten, terminals in het Noordzeekanaalgebied en Rotterdam-Moerdijk voor de import en doorvoer van waterstof, het H-vision project voor de productie van waterstof uit restgassen en het Aramis project voor de benodigde infrastructuur voor het transport van CO2 naar opslaglocaties onder de Noordzee. De 14 projecten in het MIEK zijn daarmee ook van belang voor het behalen van de klimaatdoelen.

Volgens planning

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Er wordt goede voortgang geboekt met de grote energieprojecten die cruciaal zijn voor de energietransitie. Bijvoorbeeld met snellere verzwaring van het elektriciteitsnet, maar ook de waterstofleidingen richting Duitsland en het landelijk transportnet voor waterstof. Ook voor onze klimaatdoelen is het belangrijk dat deze grote energie-infrastructuurprojecten op tijd klaar zijn. Deze infrastructuur maakt een emissiereductie van 38 megaton mogelijk in 2030 ten opzichte van 2021. Het is goed om te zien dat deze projecten ondanks de complexe omstandigheden zoals de stikstofruimte en ruimtelijke inpassing volgens planning verlopen.”

Verbreding

Het Rijk voert in samenwerking met alle partijen de regie door knelpunten te agenderen en weg te nemen. Ook deelt de Rijksoverheid kennis en ondersteunt het de betrokken partijen bij tijdige besluitname over onder andere eigenaarschap, financiering en ruimtelijke inpassing.

De projecten binnen het MIEK komen voort uit de energiestrategieën van de zes Nederlandse industriële clusters. Om vraag en aanbod steeds meer aan elkaar te koppelen, werken de overheden aankomend jaar aan de verdere verbreding van het MIEK. Zo levert in het voorjaar van 2023 elke provincie een provinciaal MIEK op met projecten van regionaal schaalniveau. Hierin brengen de provincies projecten voor de industrie in kaart. Maar ook de projecten voor de sectoren mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouwworden in kaart gebracht. Net als de vraag naar energie, grondstoffen en de benodigde infrastructuur.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen