Het Data Safe House

Nieuwe energie-infrastructuur mogelijk maken

Het Data Safe House is een veilige, betrouwbare en onafhankelijke IT-omgeving die informatie over energieverduurzamingsprojecten bevat. De verzamelde data wordt gedeeld met netbeheerders en eventule andere andere partijen. Zij krijgen zo tijdig inzicht in belangrijke verduurzamingsplannen van de industie. Zo kunnen zij zo snel mogelijk investeren doen voor de nieuwe energie-infrastructuur.

Waarom een landelijk Data Safe House?

Op 27 november 2023 is het startsein gegeven voor een landelijke variant van het Data Safe House (DSH). De energienetten worden steeds voller. Ook is steeds vaker sprake van netcongestie. Daarnaast vragen verschillende organisaties steeds vaker naar verduurzamingsplannen van industriepartijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het planbureau voor de leefomgeving (PBL) of Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Het landelijke DSH helpt om tijdig knelpunten in de energie-infrastructuur te ontdekken, het juiste infrastructuur-investeringsbesluit te nemen en de investeringen te onderbouwen. Daarmee versnelt het Data Safe House de energietransitie. Dit door het samenbrengen en het valideren van informatie over de toekomstige vraag naar en aanbod van energiedragers 

Voor het DSH bestaat er en nauwe samenwerking tussen netbeheer en industrie. Alle partijen hebben er baat bij om samen duurzame groei te bereiken. En om de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland te behouden.

Data Safe House brengt informatie over vraag en aanbod van energie-infrastructuur bij elkaar

Een goed zicht op de hele keten van vraag naar en het aanbod van energiedragers is nodig. Dit om de infrastructuurbehoefte te bepalen en hierop te sturen. De industrie investeert pas als er zekerheid is over de infrastructuur.  Netbeheerders leggen pas infrastructuur aan als er zekerheid is over de vraag naar (of aanbod van) energiedragers. Deze wisselwerking vraagt om goede, betrouwbare en tijdige data die bedrijven en netbeheerders nuttige informatie verschaft. Een Data Safe House is een afsprakenstelsel dat een veilige en vertrouwelijke omgeving biedt om deze data vanuit de industrie te ontsluiten naar netbeheerders en aan netbeheerders om terugkoppeling te geven over hun investeringsbeslissingen.

De bouwblokken van het Data Safe House

Werking Data Safe House

Voor elk cluster is er een beveiligde omgeving. Deze hebben allemaal een eigen Data Safe House-manager  De Cluster DSH-manager organiseert het uitwisselen van data op clusterniveau. Ook zorgt deze dat de industriepartijen zelf inspraak hebben in het ontsluiten van de data voor verschillende doeleinden en studies. Dit levert netbeheerders meer inzicht op. Bijvoorbeeld om hun infrastructuurprojecten te plannen en te onderbouwen.

De verduurzamingsplannen van de industrie worden in een uniform dataformat vastgelegd in een landelijk IT-platform. Ze worden binnen ieder cluster op dezelfde wijze gevalideerd door de Data Safe House manager. Het Data Safe House is een afsprakenstelsel met een duidelijke organisatiestructuur en besturing en de processen worden door een externe partij geaudit.

Pilot bewijst succes

Het Data Safe House startte als pilot in de regio Rotterdam-Moerdijk en is in gebruik sinds 2022. De pilot blijkt succesvol: de 15 betrokken industriepartijen en de netbeheerders uit het cluster zijn enthousiast. Omdat de werking bewezen is en de participanten vertrouwen hebben in het Data Safe House kan de landelijke uitrol vlot gebeuren zodat industriepartijen en netbeheerders snel de voordelen kunnen benutten zoals verlaging van de administratieve inspanningen, het gemak om via één loket op een eenduidige manier via een IT platform informatie over verduurzamingsprojecten te delen en vroegtijdiger meer zekerheid voor investeringsbeslissingen.

Wat vraagt het van de industriepartijen?

Industriepartijen en netbeheerders worden ook uitgenodigd om deel te nemen in de Cluster Databoard (gremium). Hierin wordt besloten of dataverzoeken worden ingewilligd. De Cluster Databoard komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil tot  tot 2025 subsidie geven voor het opstarten en de uitvoering van het Data Safe House. Ook de netbeheerders en industriepartijen zullen deels meebetalen.

Samenwerking sleutel tot succes 

Alleen samen maken we deze transitie mogelijk. Daarom werken in het Data Safe House alle betrokken partijen samen – industrie, netbeheerders, clusters en Data Safe Housemanagers.

Industriepartij aan het woord

Marc Zwart, Shell, deelnemer in de Databoard

"Mijn ervaring is dat er op veel – vaak onverwachte - momenten vraag is naar dit soort informatie. De vraag komt bij verschillende mensen binnen. Dit kost veel tijd en er komt geen eenduidig antwoord. Één aanspreekpunt en één platform zorgt voor consistentie van data.

In het Data Safe House zijn data actueel, worden regelmatig herzien (nu ongeveer één keer per jaar), dit scheelt heel veel werk. Als bedrijf weet je dat het vertrouwelijk is, want het wordt gecontroleerd. Er zijn duidelijke afspraken over het delen van data.

Vroeger veranderde er niet zoveel op energiegebied. Nu, in de transitie, zijn de veranderingen groot. We hebben als bedrijf belang bij de infrastructuur. Als je er ineens achter komt dat de infrastructuur er niet is en je had het 5 jaar geleden al op moeten geven om op tijd te zijn, dan heb je een probleem.
Ook belangrijk: na de eerste keer invoeren (waar ondersteuning voor geboden wordt) is het een kwestie van bijwerken in het IT-Platform. Dan kost het veel minder tijd. Het Data Safe House biedt ons: gemak, consistentie, betrouwbaarheid en tijdsbesparing."

 

Meer weten?

Cookie-instellingen