Nog veel onzekerheden in cluster energiestrategieën

06-12-2022

Een evaluatie van de cluster energiestrategieën leert dat er nog veel onzekerheden zijn over de investeringen in nieuwe infrastructuur. De netbeheerders willen meer informatie over de investeringen van bedrijven en omgekeerd willen bedrijven meer informatie van de netbeheerders.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Het goede nieuws is dat als de plannen in de Cluster Energiestrategieën 2.0 worden uitgevoerd, de broeikasgasuitstoot tussen 2022 en 2030 kan afnemen met 38 Mton.

Verduurzaming van de industrie is een hoeksteen van het Nederlandse klimaatbeleid. Dit vergt uitbreiding van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, CO2 en warmte. Cluster Energiestrategieën (CES’en) moeten de toekomstige behoefte aan infrastructuur vastleggen. Het PBL analyseerde in samenwerking met TNO en RVO de plannen voor 2022 en verder.

Meer informatie

Uit het rapport blijkt dat netbeheerders exactere en concretere cijfers van de industrie nodig hebben dan ze nu krijgen. Daarom adviseerden de opstellers van het rapport om meer vaart te maken met de ontwikkeling van een beveiligd platform. Op dit zogenaamde datasafehouse kunnen individuele bedrijven gevoelige gegevens delen met netbeheerders.

Tegelijkertijd is het volgens de onderzoekers onvermijdelijk om meer onzekerheid te accepteren over de volledige benutting van toekomstige energie-infrastructuur. In die keuzes zouden Politiek-maatschappelijke afwegingen een grotere rol moeten krijgen.

Flinke emissiereductie mogelijk

Uitvoering van de plannen in de Cluster Energiestrategieën 2.0, kan leiden tot een afname van de broeikasgasuitstoot met 38 Mton tussen 2022 en 2030. De industriële uitstoot daalt met 26 Mton. De andere 12 Mton uitstootreductie komt van andere sectoren, deels ook buiten Nederland. Een belangrijke bijdrage aan de uitstootreductie (17 Mton) komt door CO2 afvang en -opslag (CCS).

Fors hogere elektriciteitsvraag industrie

Als de bedrijven alle geplande elektrificatieplannen daadwerkelijk uitvoeren, zou dat leiden tot een verdrievoudiging van de industriële elektriciteitsvraag. Die vraag is nu nog 40 terawattuur en kan groeien naar 134 terawattuur in 2030. Dit is alleen duurzaam als het aandeel CO2-vrij opgewekte elektriciteit net zo hard groeit.

Ongeveer 45 procent van de toename van de elektriciteitsvraag hangt samen met de productie van waterstof via elektrolyse. Het gezamenlijke elektrolyservermogen in 2030 in de CES’en bedraagt 11 gigawatt, met een elektriciteitsvraag van 44 terawattuur. Circa 30 procent extra elektriciteitsvraag komt van nieuwe bedrijven en datacenters.

Circa een kwart van de toename hangt samen met elektrificatie en andere verduurzaming van de huidige industrie. Er liggen al plannen klaar voor elektrische boilers, elektrische fornuizen en de productie van staal met groene waterstof.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen