Shell tekent intentieverklaring voor 3,9 megaton CO2-emissieverlaging

13-04-2023

De raffinaderij van Shell in Pernis en de chemische site in Moerdijk zijn van plan hun gezamenlijke CO2-emissies met 3,9 megaton te verlagen. Daarvoor tekende president directeur Frans Evers van Shell een Expression of Principles met minister Mickey Adriaansens.

Branches

Olie- en gasexploratiebedrijven

Industrieclusters

Cluster Rotterdam-Moerdijk

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Circulariteit

Shell hoort bij de 20 grootste CO2-uitstoters in Nederland en is van plan die uitstoot fors te verminderen. In 2030 wil het energiebedrijf 3,9 megaton minder CO2 uitstoten. Dat is 0,5 megaton bovenop de in het coalitieakkoord afgesproken emissiereductie. De grootste bijdrage zou moeten komen van de afvang en ondergrondse opslag van CO2 (CCS). Maar ook elektrificatie en de inzet van circulaire grondstoffen en biobrandstoffen dragen bij aan verlaging van de emissies.

Maatwerk

De afspraak die Shell met de overheid ondertekende is onderdeel van een serie intentieverklaringen die de overheid aangaat met de 20 grootste Nederlandse CO2-uitstoters. Deze zogenaamde maatwerkafspraken vragen een extra inspanning van de bedrijven om hun emmissies terug te dringen.

Vandaag tekenden een aantal ministers en vertegenwoordigers van Shell een zogenaamde Expression of Principles (EOP). Naast minister EZK-minister Micky Adriaansens en President-Directeur Shell Nederland Frans Everts tekenden ook staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), Pauline Buitink (directeur Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam), gedeputeerde Jeannette Baljeu (Zuid-Holland) en Commissaris van de Koning Ina Adema (Noord-Brabant) de verklaring.

Circulair

Shell wil de  CO2-uitstoot van de fabrieken in Rotterdam en Moerdijk de komende 7 jaar fors verminderen. De voorgenomen 3,9 megaton  CO2-reductie staat gelijk aan 20% van de reductieopgave van de totale Nederlandse industrie voor 2030.

Veel van de plannen is afhankelijk van de Porthos CO2-leiding die het afgevangen CO2 van de Pernis-raffinaderij naar een offshore gasveld kan transporteren. Een deel van de emissiebeperking komt van het elektrificeren van een aantal stoomaangedreven productiemiddelen, zoals een compressor.

Shell investeerde met het Skyline-project al in nieuwe, efficientere fornuizen. Voor de langere termijn onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden voor elektrisch kraken.

Shell sloeg vorig jaar de symbolische eerste paal voor de pyrolyse fabriek op de chemische site in Moerdijk. Deze installatie kan 300 kiloton plastic afval verwerken tot nieuwe grondstoffen voor de plasticindustrie. Hiermee zet het bedrijf een belangrijke stap naar meer gebruik van circulaire plastics. Naar verwachting is de installatie in 2027 gereed.

Het energiebedrijf wil daarnaast de stikstofuitstoot met minstens 10% terugdringen. Bijvoorbeeld door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en te investeren in schone technieken die bij de productieprocessen minder stikstof uitstoten.

Knelpunten

De overheid onderzoekt samen met Shell de mogelijke knelpunten die de afgesproken doelen kunnen vertragen. Waar mogelijk kan de overheid het bedrijf ondersteunen bij het wegnemen van deze procedurele of infrastructurele barrières. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versnellen van de vergunningverlening voor verduurzamingsprojecten, het op tijd aanleggen van CO2- en waterstofpijpleidingen, en verzwaring en uitbreiding van elektriciteitsnet.

Naast Shell, profiteren ook andere bedrijven in het industriegebied Rotterdam-Moerdijk van de nieuwe infrastructuur.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen