Industrie moet 5,2 megaton extra CO2-emissies terugdringen

28-04-2023

Klimaat- en energieminister Jetten kondigde namens het kabinet extra maatregelen aan om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Het kabinet vraagt de industrie om 5,2 megaton aan CO2-emissies extra terug te dringen in 2030. Daarvoor richt het kabinet een klimaatfonds in van € 28,1 miljard.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Met het maatregelenpakket maakt Nederland in een keer de benodigde inhaalslag. Daarbij probeert het kabinet de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Van alle sectoren wordt een extra bijdrage gevraagd. De maatregelen zorgen voor een totale extra uitstootvermindering van circa 22 megaton. Daarmee zou de doelstelling van 55%-60% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 naar verwachting worden gehaald.

Duurzame en circulaire industrie

Het Europese emissiehandelssysteem zorgt ervoor dat de energie-intensieve industrie in 2040 netto klimaatneutraal is. Met dit pakket vraagt het kabinet een extra bijdrage van de industrie. Om dit te bereiken worden onder andere nieuwe energiebronnen en -dragers (zoals waterstof) opgeschaald.

Het kabinet zet ook in op minder verbranding en meer recycling bij afvalverbrandingscentrales. Daarbij verbiedt men fossiele warmte-opwekking voor nieuwe en te vervangen industriële productie-installaties.

Om de overgang naar een circulaire industrie te versnellen, moeten vanaf 2027 alle plastics voor minimaal 25 tot 30% bestaan uit hergebruikt- of biomateriaal. Ook verhoogt het kabinet het ambitieniveau van de maatwerkafspraken zodat via deze route meer emissies bij de grootste uitstoters worden gereduceerd.

Doelstellingen per sector

De doelstelling is om in Nederland in 2030 ten minste 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Daarbij wil het kabinet zekerheid inbouwen, zodat tegenvallers kunnen worden opgevangen. Het kabinet mikt daarom in de praktijk op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60%. Om het resterende gat te dichten komt het kabinet met een pakket van 22 megaton, in aanvulling op het coalitieakkoord.

Het kabinet vraagt van iedere sector een extra bijdrage. De omvang van die bijdrage is gebaseerd op de mogelijkheden om binnen de sectoren tot 2030 de CO2-uitstoot sneller omlaag te brengen.

Klimaatverandering

De wereld staat voor de uitdaging om klimaatverandering tegen te gaan en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2°, en bij voorkeur 1.5° Celsius. Op Nederland rust als welvarend land dat veel uitstoot heeft veroorzaakt ook verantwoordelijkheid om de uitstoot voortvarend omlaag te brengen en zo een bijdrage te leveren aan het voorkomen van steeds ernstigere gevolgen van klimaatverandering.

Nederland maakt de komende decennia een transitie door die van iedereen wat zal vragen. Tegelijkertijd is het kabinet ervan overtuigd dat Nederland deze uitdaging als creatief, innovatief en ondernemend land aankan. En dat het veel kan opleveren: de grote omwenteling zal Nederland mooier, schoner en innovatiever maken.

Fiscale aanpassingen

De energiebelasting wordt aangepast zodat verduurzaming loont en vervuilers meer betalen. Er komt een nieuw verlaagd tarief voor een deel van het gasverbruik van huishoudens en een apart belastingtarief voor waterstof, dat lager is dan het tarief voor gas.

Het kabinet schaft het fiscale voordeel voor kolen per 1 januari 2028 af en zal in de Miljoenennota voorstellen of, en zo ja hoe, resterende fiscale vrijstellingen voor fossiele energie kunnen worden afgebouwd.

Klimaatfonds

Het klimaatfonds is het belangrijkste instrumenten om de maatregelen te financieren. Ter voorbereiding op de besluitvorming over dit pakket zijn in totaal ruim tachtig maatregelen ingediend bij de minister voor Klimaat en Energie en vervolgens onafhankelijk beoordeeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In totaal wordt er € 28,1 miljard vrijgemaakt voor klimaatuitgaven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen