Industrieroute naar nul emissies in 2050 is ingezet

14-07-2023

Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie en de routekaart voor de verduurzaming van de industrie zijn op de goede weg. Minister Adriaansens stuurde vandaag een tussenstand naar de Kamer over de programma’s die de industriële CO2-emissies moeten verlagen.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) zorgt voor meer samenhang tussen de verschillende initiatieven die al zijn genomen om de industrie te verduurzamen. Vandaag stuurt minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat mede namens minister Jetten voor Klimaat en Energie, minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat de voortgang van het programma aan de Tweede Kamer.  Daarbij presenteren de ministers ook een routekaart voor de verduurzaming van de industrie.

Industrieclusters

Het NPVI richt zich op het uitvoeren van bestaand beleid. De routekaart biedt daarbij een leidraad voor belangrijke mijlpalen en beslismomenten voor alle partijen tot 2030 en 2040. Het NPVI richt zich specifiek op de industrieclusters in Nederland. Volgens de ministers valt in deze clusters de grootste verduurzamingswinst te behalen. De prioriteit ligt dan ook op investeringen in voldoende groene energie en de bijbehorende energie-infrastructuur voor de vijf industrieclusters.

Daarnaast bieden de ministeries extra ondersteuning aan energie-intensieve bedrijven buiten de 5 clusters: het zogenoemde cluster 6. Deze bedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie en het verduurzamen van Nederland. Vaak hebben deze bedrijven al concrete plannen, maar ontbreekt het aan de juiste randvoorwaarden om deze te realiseren.

In het programma werkt de Rijksoverheid samen met provincies en netbeheerders om bedrijven met concrete verduurzamingsplannen te helpen bij de uitvoering ervan.

7 intentieverklaringen

Een belangrijk onderdeel van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie is de maatwerkaanpak. Dit programma is er op gericht de 20 grootste industriële uitstoters uit te dagen extra stappen te zetten in CO2-emissiereductie. Deze week tekende het kabinet twee intentieverklaringen (Expression of Principles): een met Yara Sluiskil en een met Anqore. In een intentieverklaring spreken bedrijven en overheid de plannen en voorwaarden voor verduurzaming uit.

Vervolgens moeten deze plannen concreet en gedetailleerd uitgewerkt worden om zo tot maatwerkafspraken te komen. Het internationale chemiebedrijf Yara heeft de ambitie om in 2030 1,5 megaton minder CO2 uit te stoten, dat is een extra reductie van 0,3 megaton bovenop het Klimaatakkoord. Het Nederlandse chemiebedrijf Anqore heeft plannen gemaakt voor een reductie van 0,4 megaton in 2030.  Dat is twee keer zoveel als waar het bedrijf aan moet voldoen volgens het Klimaatakkoord. In totaal zijn er nu 7 intentieverklaringen getekend.

Met de betrokken industriële bedrijven zijn inmiddels gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om met maatwerk sneller hun uitstoot te verminderen. Om voortgang in de maatwerkaanpak te houden, wil het kabinet voor 2024 duidelijkheid hebben over de ambities van de bedrijven. Tegen die tijd zullen de  bedrijven die extra kunnen en willen verduurzamen een intentieverklaring hebben getekend.
 

Meer weten?

Lees de Kamerbrief Stand Van Zaken NPVI
Bekijk de Routekaart Verduurzaming Industrie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen