Rotterdams CO2-afvang en opslagproject Porthos mag doorgaan

16-08-2023

Het project dat de CO2-emissies van de Rotterdamse industrie wil afvangen en offshore opslaan, Porthos, heeft een hobbel overwonnen. Het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het zogenoemde Porthos-project blijven in stand. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State.

Branches

Olie- en gasexploratiebedrijven

Industrieclusters

Cluster Rotterdam-Moerdijk

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Waterstof

De uitspraak betekent dat het Porthos-project mag doorgaan. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat uitgesloten is dat het project acht omliggende Natura 2000-gebieden aantast.

Emissievrije waterstof

Porthos. Wat staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Het project maakt het onder andere mogelijk om emissievrije waterstof uit aardgas te winnen. De afgescheiden CO2 kan direct worden afgevoerd en opgeslagen. Deze vorm van CO2-emissiereductie is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse doelstellingen op dit gebied.

Stikstof

De ministers maakten voor het Porthos-project aanvankelijk gebruik van de zogenoemde bouwvrijstelling. In een tussenuitspraak in deze zaak oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in november vorig jaar dat die niet gebruikt mag worden. Dat betekende dat de ministers voor het project een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen moesten maken. Die was tijdens de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak al gemaakt, maar de bezwaarmaker, de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB), had daarop nog niet kunnen reageren.

Na de tussenuitspraak kwam MOB met een reactie op de individuele beoordeling. Volgens de milieuorganisatie schiet deze beoordeling op meerdere punten tekort en worden daardoor de stikstofgevolgen van het project onderschat.

Geen significante gevolgen

De Afdeling bestuursrechtspraak stond in deze zaak voor de vraag of de beoordeling van de stikstofgevolgen van het Porthos-project de toets der kritiek kan doorstaan. Dat is het geval.

Het project leidt wel tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebieden, die varieert tussen 0,01 mol en 0,57 mol stikstof per hectare per jaar. Maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat in dit geval is uitgesloten dat deze natuurgebieden daarvan “significante gevolgen” ondervinden.

De beoordeling van de stikstofgevolgen is bovendien op basis van de juiste uitgangspunten en met “de vereiste diepgravendheid” verricht. Er is dus voldaan aan de eisen van het natuurbeschermingsrecht.

CO2-afvang en opslag

Het inpassingsplan ‘Porthos transport en opslag van CO2’ maakt het mogelijk om CO2 afkomstig van industrie uit het Rotterdamse havengebied op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Hiervoor wordt een CO2-transportleiding aangelegd vanuit het havengebied naar de Noordzee. Ook wordt een compressorstation gebouwd aan de Aziëweg in Rotterdam en wordt het gasproductieplatform P18-A in de Noordzee omgezet in een platform voor de opslag van CO2.

Porthos is het eerste CCS-project in Nederland en is aangeduid als een Project of Common interest door de Europese Unie. Ook industriecluster Zeeland onderzoekt de mogelijkheden voor CCS via het Aramis-project.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen