Actieplan Cluster 6 aangeboden aan Tweede Kamer

29-09-2023

De circa 200 ETS-bedrijven in Nederland die geen onderdeel uitmaken van de 5 grote geografische industrieclusters krijgen ook een stem in het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI). Hoe zij de verduurzaming willen aanjagen, staat in het recent aan de Kamer aangeboden Actieplan Cluster 6.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil meer regie voeren over de industriële energietransitie. Hiervoor richtte het ministerie het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) op. Veel van de verduurzamingsplannen stuiten momenteel op beperkingen in de energie-infrastructuur. Maar bedrijven ondervinden ook andere financieel, juridische of planologische knelpunten bij het uitvoeren van hun verduurzamingsprojecten. Het Nationaal programma Verduurzaming Industrie (NPVI) moet die knelpunten wegnemen en meer samenhang in de bestaande projecten brengen.

Infrastructuur

De belangrijkste thema's voor de verduurzaming van Cluster6 zijn tijdige beschikbaarheid en zekerheid over de toekomstige prijs van duurzame energie, daarbij passende energie-infrastructuur en de toegang tot subsidies en andere financieringssteun.

Er was nog geen programma of aanpak exclusief gericht op Cluster6. Het beleid is vaak gericht op een bredere groep van bedrijven en/of sectoren. Mede hierdoor blijft sprake van, vaak hardnekkige, onopgeloste knelpunten.

Het Actieplan Cluster6 moet daar verandering in brengen door deze verschillende initiatieven te combineren in één aanpak. Daarbij kiest het cluster voor een casusgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat het samenwerkingsverband zich richt op het oplossen van concrete bedrijfscasussen. Om vervolgens de geleerde lessen te delen en breder toe te passen.

De bedrijven in Cluster 6 zien investeringen in energie-infrastructuur als een van de oplossingen voor de langere termijn. De bedrijven hebben behoefte aan duidelijkheid rondom de beschikbaarheid van  duurzame energie-infrastructuur. Ze kunnen dan tijdig hun verduurzamingsplannen hierop afstemmen.

Clusterregisseur

Cluster 6 krijgt ook, net als de overige 5 clusters, een clusterregisseur. De clusterregisseurs brengen de voortgang van verduurzamingsprojecten binnen en infraprojecten buiten de poort van de clusters in kaart. Bovendien krijgen de geografisch verspreide bedrijven uit Cluster 6 per provincie een aanspreekpunt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen