Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving

17-07-2023

Tata Steel Nederland wil in 2030 5 megaton minder CO2 uitstoten en belooft in 2045 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zijn extra ambities voor verbetering van de leefomgeving opgenomen in de nieuwe Expression of Principles.

Branches

Metallurgische industrie

Industrieclusters

Cluster Noordzeekanaalgebied

Industrieroutes

Elektrificatie
Waterstof

Deze intentieverklaring is door de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata Steel ondertekend. Hoewel de intentieverklaring (Expression of Principles) niet bindend is, is deze intentieverklaring wel richtinggevend. Het document dient als raamwerk voor de maatwerkafspraak tussen de overheid en Tata Steel.

Een belangrijk onderdeel om Tata te verduurzamen is het terugdringen van de CO2-uitstoot. In de intentieverklaring spreekt Tata Steel Nederland de ambitie uit om in 2030 5 megaton minder CO2 uit te stoten en versneld in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn. Tata Steel besloot in september vorig jaar over te gaan van de ondergrondse opslag van CO2 naar de productie van groen staal met het Direct Reduced Iron- productieproces. Dit proces is duurzamer en schoner dan de huidige manier van staal maken, en maakt bij de productie gebruik van groene waterstof. De overgang naar deze manier van staal produceren is complex, omdat het hele staalproductieproces moet worden aangepast en bestaande hoogovens moeten worden vervangen.

Verbeteren milieu- en gezondheidssituatie

In de gewijzigde intentieverklaring zijn extra ambities opgenomen over het verminderen van de impact van het bedrijf op de leefomgeving. Zo is onder andere afgesproken dat Tata Steel Nederland onderzoek gaat doen naar het verder verbeteren van de milieu- en gezondheidssituatie vóórafgaand aan de transitie in 2030. Onderdeel van dit onderzoek is het al eerder sluiten van de meest vervuilende bedrijfsactiviteiten, zoals de Kooksfabriek 2.

Gezamenlijk belang

Het Rijk, de Provincie Noord-Holland en Tata Steel onderstrepen het belang van een meer duurzame en schone staalproductie voor Nederland. In de intentieverklaring geven de overheden aan bereid te zijn te onderzoeken hoe de plannen en projecten om het bedrijf om te vormen tot een meer duurzame en schone staalfabriek kunnen worden ondersteund. Naast eventuele benodigde financiële ondersteuning, gaat het ook om tijdige besluitvorming over vergunningaanvragen en het realiseren van de nodige waterstofinfrastructuur. Ook wordt er aandacht besteed aan het stikstofvraagstuk.

Met deze intentieverklaring is de richting bepaald die de komende tijd in de bindende maatwerkafspraken tussen Tata Steel en het Rijk verder uitgewerkt wordt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen