Alleen hoogspanning door tunnelbuis onder de Westerschelde 

06-05-2024

Recent zijn de haalbaarheidsonderzoeken gepubliceerd waarin de mogelijkheid voor zogenaamd Multi Utiliteitenkruising (MUK) onder de Westerschelde is onderzocht.

Industrieclusters

Cluster Zeeland/West-Brabant

In dit onderzoek een MUK in de vorm van een tunnel die verschillende modaliteiten, zoals een hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) en onder andere modaliteiten zoals ammoniak en CO2, gezamenlijk door één tunnelbuis kan transporteren.

Samen aan de lat

Opdrachtgevers van de gezamenlijke technische haalbaarheidsstudies zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Deze onderzoeken maken deel uit van de beleidsontwikkeling rond Nationale energie-infrastructuurprojecten in Nederland (MIEK) en zijn specifiek gericht op het verkennen van toekomstbestendige kruisingen van waterwegen en om ruimte te bieden aan toekomstige infrastructuurbehoeften. De focus lag op het verkennen van de mogelijkheid om naast stroom/hoogspanning ook ruimte te creëren voor buisleidingen voor bijvoorbeeld waterstof, ammoniak en/of CO2. Het blijkt nu dat een combinatie van hoogspanning met andere modaliteiten in één tunnelbuis geen optie is. De mogelijkheid voor een of meerder tunnels voor alleen 380kv-hoogspanning mogelijk wel, maar dat wordt nader onderzocht binnen de projectprocedure voor het project 380-kV Zeeuws-Vlaanderen.

Energietransitie en doorontwikkeling North Sea Port

De haalbaarheidsonderzoeken concentreerden zich op technische haalbaarheid, marktanalyse, kosten, planning en veiligheidsaspecten. Met de resultaten kunnen zowel beleid als lopende (infra)projecten aan de slag. Het vormt waardevolle input voor verdere beleidsontwikkeling voor nieuwe infrastructuur. Nieuwe infrastructuur is namelijk noodzakelijk voor de energietransitie en de doorontwikkeling van het havengebied North Sea Port.

Daarnaast vormen de resultaten een basis voor een diepere verkenning van de tunneloptie voor een 380 kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Aangezien uit de haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat een combinatie van hoogspanning met andere modaliteiten in één tunnel niet haalbaar is, zal de focus van dit onderzoek liggen op een of meerdere tunnels (naast andere alternatieven) uitsluitend voor 380 kV-hoogspanning. Een tunneloptie voor het bundelen van de overige modaliteiten, zoals waterstof, ammoniak en/of CO2 kan mogelijk uitgewerkt worden door het cluster onder leiding van de clusterregisseur Cees Oudshoorn. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de samenhang tussen en de ontwikkeling van de tunnelopties.

Meer weten?

Lees de onderzoeken op de website van de rijksoverheid.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen