68% van duurzaamheidssubsidie voor bedrijven naar mkb

14-05-2024

Het ministerie van EZK onderzocht de verdeling van financiële ondersteuning tussen mkb en grootbedrijf. Daaruit bleek dat het midden- en kleinbedrijf in 2022 over circa € 4,6 miljard aan rijksmiddelen beschikte.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

Elektrificatie
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Met ruim 400.000 mkb-bedrijven (exclusief zzp’ers) in Nederland, variërend van lokale kappers tot industriële bakkers en metaalbewerkingsbedrijven, speelt het mkb een cruciale rol in het behalen van de nationale verduurzamingsdoelen.

Mede naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer onderzocht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de verdeling en inzet van middelen via regelingen en subsidies. Uit een recente inventarisatie blijkt dat er in het peiljaar 2022 circa € 4,6 miljard aan rijksmiddelen beschikt was voor verduurzaming binnen het mkb. Van dat bedrag was € 2 miljard gereserveerd voor directe subsidies en € 2,6 miljard voor een exploitatiesubsidie via de SDE++. Die exploitatiesubsidie ontvangt het mkb per MWh opgewekte hernieuwbare energie of kiloton vermeden CO₂-uitstoot.

De € 2 miljard aan directe subsidies besloeg ongeveer 68% van de beschikbare middelen voor het totale bedrijfsleven. Het mkb gebruikt deze directe subsidies voor duurzame investeringen en innovaties, maar ook voor advies en ondersteuning bij zijn verduurzamingsplannen. Voorbeelden van deze subsidies zijn de EIA, SEB en ISDE voor investeringen. En DEI+, HER+ en MOOI voor innovatie. 

Het ministerie wil graag meer inzicht in hoe deze middelen exact zijn verdeeld binnen het mkb, zowel per sector als bedrijfsgrootte. En zal hier verder onderzoek naar doen.

Verduurzamen bedrijventerreinen

Het ministerie ziet grote kansen voor de verduurzaming van het mkb door nauwere samenwerking op bedrijventerreinen. Het ministerie ondersteunt die samenwerking actief met programma’s voor bijvoorbeeld de verduurzaming van bedrijventerreinen en stimulering van energiehubs.

In een energiehub werken meerdere lokale bedrijven samen op het gebied van energieopwekking, -opslag, -conversie en -verbruik. Bedrijven kunnen daardoor onderling energiestromen uitwisselen, gezamenlijk investeren in energieopwekking en -opslag en eventueel energieverbruiksprofielen op elkaar afstemmen. Daarmee helpen ze hun eigen productie te verduurzamen. Ook ondersteunen ze hiermee de netbeheerder bij het tegengaan van netcongestie.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen