CO2-emissiereductie is een strategische keuze

07-10-2022

Nog te weinig bedrijven nemen CO2-emissiereductie mee in de lange termijnstrategie. Reden voor het Programma Verduurzaming Industrie om een vierdelige Masterclass CO2-reductie aan te bieden aan de industrie. Fons Pennartz deelt zijn inzichten tijdens de Regiobijeenkomst Zuid Nederland.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Als Pennartz de cases ziet voorbijkomen, ziet hij veel verschillende bedrijven, met allemaal min of meer dezelfde uitdagingen. “In de basis staat CO2-besparing heel dichtbij energiebesparing. Als je iets verder inzoomt, zijn er drie bedrijfsonderdelen waar CO2-reductie en energiebesparing mogelijk zijn: de processen, utilities en de energiebronnen. Opvallend is dat veel bedrijven zich voornamelijk focussen op de utilities en verduurzaming van de energiebronnen. Dat is begrijpelijk omdat die processen eenvoudiger zijn aan te passen dan de kernprocessen van een bedrijf. Toch is bij die productiesystemen de meeste winst te behalen.”

Proces als vertrekpunt

De methodiek die Pennartz toepast, neemt juist de processen als vertrekpunt, kijkt dan naar de conversiesystemen en als laatste naar de energiebronnen. “Bedrijven gebruiken traditioneel nog veel stoom en bijvoorbeeld perslucht voor het verwarmen van processen of aandrijven van systemen. Elektrificatie van processen kan in veel gevallen al veel schelen, maar denk ook aan het indikken van producten via reverse osmose in plaats van indampen met aardgasgestookte systemen.

De benodigde procesaanpassingen zijn wel ingrijpender dan een economizer in de stoomketel of zonnepanelen neerleggen. Vaak moet je behalve de procesapparatuur ook de infrastructuur aanpassen en in het geval van elektrificatie de netaansluiting verzwaren.

De sustainability manager of bijvoorbeeld de energie coördinator die de besparingsprojecten leidt, zal dan ook een meerjarenplanning moeten maken op de diverse energiebesparende maatregelen te kunnen doorvoeren. Sommige aanpassingen kan je nu eenmaal alleen maar doorvoeren tijdens een onderhoudsstop. En sommige bedrijven hebben die maar eens in de vijf jaar.”

CO2-reductieplan

Het Programma Verduurzaming Industrie biedt energiegrootverbruikers een aantal masterclasses CO2-reductie aan. Hier krijgen de energiespecialisten van bedrijven hulp bij het samenstellen van hun CO2-reductieplan. “Samen met de andere deelnemers lichten we de bedrijfssystemen door en bespreken de duurzame alternatieven”, zegt Pennartz. “We laten de voorbeelden zien die op de PVI website te vinden zijn en de deelnemers nemen ook elkaars processen door. Zo gebruiken we de kennis en creativiteit van de deelnemers die vaak zeer diverse branches vertegenwoordigen.”

Strategische inbedding

De vierdelige masterclass leidt uiteindelijk tot een CO2-reductieplan, met tijdsplanning, die de deelnemers direct kunnen toepassen bij hun bedrijven. “We helpen elkaar ook om het plan in de boardroom en op de werkvloer te krijgen”, zegt Pennartz. “Energiebesparing en CO2-reductie is immers een strategische koers die in de milieu- en kwaliteitssystemen moeten worden ingebed.

We hebben nu drie groepen geholpen, die allemaal ambassadeurs zijn geworden voor verduurzaming van de bedrijfsprocessen. En binnenkort starten we met de vierde lichting. Waar overigens nog plaatsen vrij zijn.

De stand der techniek is inmiddels zo snel veranderd, net als de economische en geopolitieke omstandigheden, dat de technische oplossingen voor het oprapen liggen. Nu is het tijd om de eerste stappen te zetten, zodat de reductiedoelstellingen voor 2030 kunnen worden gehaald.”

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen