Rekentool warmtepotentie waterzuiveringsinstallaties

De rekentool is bedoeld voor industriële bedrijven met een warmtezuiveringsinstallatie. Met de rekentool kan nauwkeurig worden bepaald hoeveel warmte terug gewonnen kan worden van het gezuiverde water uit een waterzuiveringsinstallatie. Op basis van gedetailleerdere afvoerhoeveelheden (op bijvoorbeeld minuut- of uur-basis) maakt deze rekentool arbeidsintensieve berekeningen overbodig en geeft het direct inzicht in het beschikbare vermogen op elk moment van de dag.

Op basis van de uitkomst kan vervolgens worden bepaald wat te doen met de restwarmte. De gewonnen warmte kan bijvoorbeeld met behulp van een warmtepomp ingezet worden voor het verduurzamen van het eigen productieproces of het verwarmen van nabijgelegen gebouwen. Zo wordt de restwarmte benut en fossiele brandstoffen zoals aardgas als energiebron vervangen.

 Deze rekentool tool is geschikt voor organisaties en (industriële) bedrijven met een waterzuiveringsinstallatie.

Download de rekentool

Wat doet de rekentool?

De rekentool:

  • Berekent aan de hand van uur debietdata hoeveel warmte direct kan worden onttrokken en geeft inzicht in het beschikbaar vermogen op elk moment van de dag.
  • Geeft inzicht in de hoeveelheid beschikbare warmte en het aantal huishoudens dat kan worden verwarmd met deze energiestroom.
  • Maakt de resultaten inzichtelijk in grafieken.  
  • Geeft aan of het raadzaam is om over een warmwaterbuffervoorziening te beschikken en hoe groot deze dan moet zijn. Een warmtebuffer kan noodzakelijk zijn op de momenten op de dag dat er minder afvalwater beschikbaar is.

Hoe gebruik je de rekentool?

De rekentool is een gebruiksvriendelijk bestand. Na het openen moet je een aantal parameters invullen, namelijk de parameters ‘gemiddelde temperatuur’ en ‘het debiet van het effluent jaarrond in m3/uur’. Na het invullen wordt de doorrekening direct weergegeven.

De tool heeft ook een ‘expert’ tabblad. Hierin kunnen meer parameters worden ingevuld en kunnen varianten worden doorgerekend. Daarnaast wordt op dit tabblad een eerste kostenberekening gemaakt van de investeringskosten van de uitkoppeling.

Hoe gebruikt u de restwarmte?

Om de laagwaardige warmte (‘s winters ca. 10 en ‘s zomers ca. 20 °Celsius) uit het (gezuiverde) afvalwater te halen wordt een warmtewisselaar in de afvalwaterleiding geplaatst. Vervolgens wordt de warmte met warmtepomptechnologie opgewerkt tot hoogwaardige warmte (80 graden is al goed mogelijk met de huidige generatie warmtepompen) die via een secundair circuit beschikbaar komt voor het proces (bijvoorbeeld als voorverwarming van proceswater). Een andere mogelijkheid is de restwarmte beschikbaar stellen aan derden, hierbij kan het aan woonwijken, gebouwen, zwembaden, etc. worden geleverd. Als warmtebron kan zowel rioolwater in de aanvoerstelsels naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden gebruikt, als ook het effluent dat via een leiding of een goot wordt geloosd op oppervlaktewater. 

Achtergrondinformatie

Syntraal maakte de rekentool in opdracht van RVO. Syntraal heeft de tool in samenwerking met Ennatuurlijk en Waterschapsbedrijf Limburg gebouwd en getest, waarbij een tweetal casussen zijn doorgerekend. Inmiddels is het model al bij meerdere zuiveringsinstallaties ingezet.

Cookie-instellingen